Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Чување на јаболката во зимски услови

jabolko cuvanje levoПишува: проф.д-р Марјан Кипријановски

Чувањето на јаболката е многу важен процес и затоа се препорачува за подолг период да се чуваат само плодови од висококвалитетни сорти и од повисоките класи. Со цел да се добие што повисок квалитет, да се задржи способноста за чување и да се постигне висока пазарна вредност, потребно е да се одреди вистинското време на зреење и врз основа на тоа да се изврши бербата на плодовите.

Утврдувањето на оптимален рок за берба базира на примена на објективни методи бидејќи секоја производна година по нешто се разликува од претходната и за секоја соодветна година неопходно е да се утврди вистинското време на зреење и моментот на бербата. При утврдувањето на бербата треба да се води сметка и за намената на плодовите, односно дали плодовите ќе се реализираат веднаш, дали и во какви услови ќе се чуваат подолг или пократок период. Негативните последици од ненавремена берба на плодовите може да бидат повеќекратни, независно дали бербата е извршена рано или доцна. За одредување на моментот на берба се користат различни методи од кои во практикатаjabolko cuvanje desno најчесто се применуваат јодно-скробниот тест, цврстината на мезокарпот на плодовите, содржината на растворливите суви материи, промената на основната боја на покожицата и сл. Бидејќи со користење на само еден метод често не се добиваат доволно убедливи податоци, треба да се користат повеќе методи за одредување на времето на берба на плодовите. Поради тоа, во практиката во последно време се користи т.н. Штрајфов (Streif) индекс кој се пресметува според формулата:

jabolko cuvanje formula

За правилно утврдување на времето на бербата, а со тоа и подолго чување на плодовите, потребно е да се изработи табела со вредности за секој показател на зрелоста и тоа за секоја сорта и одделни региони на одгледување. За наши услови сè уште немаме доволно искуства за утврдување на секој параметар посебно, но според податоците од литературата, вредностите на Штрајфовиот индекс за одредени сорти треба да изнесуваат: златен делишес (0,09-0,12), ајдаред (0,20-0,35), јонаголд (0,07-0,08), црвен делишес (0,15-0,20), грени смит (0,18-0,25) итн. Во секој случај треба да се знае дека плодови кои се наменети за подолго чување треба да се берат во фазата на порана зрелост.

За подолго чување на јаболката, а притоа тоа да биде и економски исплатливо, потребно е добро познавање на карактеристиките на сортите во однос на нивниот квалитет, динамиката на процесите кои го детерминираат квалитетот, прифатливоста на сортите во различна сезона на потрошувачката и на нивната способност да го сочуваат квалитетот за подолг период.

Врз способноста на чување на плодовите влијаат голем број фактори, но доминантна улога имаат сортата, типот на плодочувалиштата и tabela jabolko cuvanjeинсталираната опрема во нив. Трајноста на плодовите зависи од голем број фактори на средината меѓу кои се релативната влажност на воздухот, температурата и составот на атмосферата. Овие услови се обезбедуваат во соодветни складишта кои, во зависност од изградбата и инсталираната опрема, може да бидат обични складишта без инсталирана опрема за ладење, ладилници со нормална атмосфера, ладилници со контролирана атмосфера (CA, ULO, ULE) и ладилници со динамична атмосфера – со автоматско приспособување на условите врз база на моменталната физиолошка состојба на плодовите.

Во развиените овоштарски земји веќе не се поставува прашање за тоа во какви складишни капацитети ќе се чуваат јаболката, туку само прашање за типот на инсталираната опрема во ладилниците со контролирана атмосфера.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.056 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.120 seconds, 12.57 MB

Искористеност на меморија

13223352

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v01s54jesn1rpkf680ddi1gpk3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106279' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v01s54jesn1rpkf680ddi1gpk3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'v01s54jesn1rpkf680ddi1gpk3','1513107179','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:32:59'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:32:59'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','v01s54jesn1rpkf680ddi1gpk3','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:chuvanje-na-jabolkata-vo-zimski-uslovi&catid=49:ovostarstvo&Itemid=132','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 132)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 132 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо