Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Младите - иднината на македонското земјоделство

11Мрежата на млади фармери е формирана врз основа на доброволна инцијатива на млади фармери – членови на ФФРМ, на возраст до 40 години и Одлука на Управниот одбор на ФФРМ донесена во согласност со Статутот на ФФРМ. ММФ нема статус на правно лице и функционира во рамките на ФФРМ од 21.03.2007 година.

ММФ е формирана од потребата за поголемо вклучување на младите фармери во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел јакнење и подобрување на нивната општа состојба и побрзо интегрирање во се општествените промени со цел да одговорат на разните предизвици кои ги очекува во секојдневието. ММФ се залага младите фармери да се интегрираат и здобијат преку: меѓусебна поддршка, волонтирање, промоција на младите како ресурс, младински активизам, младинска партиципација, транспарентност, демократија и меѓусебна доверба, организирање и нивно вклучување, информираност, застапување и лобирање за младинската рурална политика.

1

Со измените на самиот Статут и Политиките за зачленување во ФФРМ и самата Мрежа на млади – фармери претрпи измени, односно таа сега има свој координатор кој е и член на Управниот одбор на ФФРМ составен од седум членови.

Основни вредности и принципи кои ММФ ги практикува во својата работа се:

• Организирање и вклучување на младите фармери;
• Меѓусебна доверба и соработка помеѓу членовите;
• Дружење и забава;
• Поделба на одговорности;
• Координација и континуирана работа;
• Тимска работа;
• Транспарентност;
• Демократија;
• Информираност;
• Промоција на младите фармери како ресурс;
• Застапување и лобирање за интересите на младите фармери.

timo krstev
 

Кординатор на Мрежата на млади – фармери:

Тимо Крстев, член на УО на ФФРМ 

МИСИЈА:

Мрежата на млади фармери ги развива лидерските и претприемачки вештини на младите фармери во Македонија, ја поттикнува тимската работа и комуникацијата помеѓу нив, го подига интересот за земјоделството, и дава придонес во неговиот развој, подобрувањето на квалитетот на живеење и заштитата на животната средина.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• Развој на програми и иницијативи кои придонесуваат младите фармери да бидат поинформирани и поедуцирани;
• Зголемување и зацврстување на улогата на младите фармери во: ФФРМ, локалните здруженија и земјоделскиот сектор во целост;
• Промоција на земјоделството како можност за самовработување;
• Организирање на конкретни програмски активности;
• Спроведување на заеднички проекти за членовите;
• Организирање на стручни обуки, семинари, работилници, конференции, студиски патувања, изложби и видео презентации;

Активностите на ММФ се поделени во три области:
1. Организациски развој;
2. Соработка и јавност во работењето;
3. Одржливост.

Секој млад човек не постар од 40 години кој е инволвиран или заинтересиран за земјоделство може да биде член во една од двете социјални мрежи во ФФРМ (ММФ и МЖФ) преку пополнување и доставување на пристапница и прилог дека се занимава со земјоделска дејност како и подмирување на годишна членарина во износ од 920 денари.

Постапката за прием во ММФ како социјална мрежа која функционира во склоп на ФФРМ е детално регулирана со Политиката и соодветните процедури за членство во ФФРМ која ја донесува Генералното Собрание на ФФРМ.

2

ММФ секоја година ја организира манифестацијата „Етно ден на млади фармери" каде што е презентирана и промовирана традицијата, заживување и унапредување на руралниот живот, преку негување на подзаборавените традиционални обичаи, како и пренесување на порака за развој на руралните средини и отворање на бизниси на овие места каде што носители на бизнисите се млади лица.

etno den na mladi farmeri mmf

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.137 seconds, 13.18 MB

Искористеност на меморија

13866432

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o0la8t1lp89650gjbmfortva54'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506344998' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o0la8t1lp89650gjbmfortva54'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'o0la8t1lp89650gjbmfortva54','1506345898','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-25 13:24:58'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-25 13:24:58'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.59.211','o0la8t1lp89650gjbmfortva54','/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=82','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 82)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 82 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 28. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо