Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

slika veb„Економски алтернативи на земјоделците во преспанскиот регион“ е новата брошура издадена од страна на Федерацијата на фармерите во рамките на  проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“, подржан од We Effect, а е изработена од професори на Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Брошурата е дел од активностите со фокус групата на жени – фармери на здружението „Благој Котларовски“, членка на ФФРМ со кои е реализирана и дводневна работилница во Отешево, каде што професорите од штипскиот земјоделски факултет( проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. д-р Виолета Димовска,   проф. д-р Фиданка Илиева, м-р Васко Златковски ) преку предавања објаснаа кои се економските придобивки како нивна дополнителна дејност  од култивирање, берба и сушење на лековити ароматични билки, производство на дополнителни производи од јаболка, како што е домашна јаболкова киселина и чипс од јаболка. Токму воспоставена е соработка со компанијата „Флорес“, која се занимава со откуп на лековити билки и која сака да воспостави соработка со жените од фокус групата во делот на собирање и култивирање на лековити и ароматични растенија.

Производстовото на јаболка во Преспа е водечко по количество произведени јаболка во Република Македонија и претставува основен извор на приходи за населението од овој регион. Сепак, зависноста од временските услови во голема мера придонесува земјоделските семејства, од време на време да трпат огромни штети. Така, во 2014 година, градот направи големи штети на околу 3.000 ha, оставајќи голем број семејства во големи финансиски проблеми. Големи штети предизвикаа и касните пролетни мразеви во 2016 и 2017 година, кои исто така направија пустош низ преспанските овоштарници. Во редовно родна година, се добиваат околу 100.000 тони јаболко, од кои околу 20% отпаѓа на т.н. индустриско јаболко. Од овие количества, најголемиот дел завршуваат на пазарот надвор од Република Македонија, а дел се продава на локалните пазари ширум државата. Имајќи го во предвид сето ова, не е тешко да се заклучи оти финансиската состојба на земјоделците кои се занимаваат со производство на јаболко во Преспа не е задоволителна. Истовремено, поради недостаток од организирано делување и располагање со сместувачки капацитети во контролирани услови на средината, дел од количеството пропаѓа и се фрла, што уште повеќе ја влошува финансиската состојба на земјоделските семејства. Излез од ваквите состојби треба да се бара во истражување на можности за остварување на дополнителни приходи“, се вели во прирачникот кој е  поделен во три независни, а сепак поврзани поглавја така што дава преглед на сортите јаболко кои се најповолни за одгледување како суровина за производство на сушено јаболко и јаболков оцет. Потоа, дава сознанија за начините на одгледување и правилно собирање на лековитите и зачинските растенија кои може да се најдат во Преспа, а третиот дел дава сознанија за начините на подготовка на влезните суровини за сушење и добивање комплетен производ со висока додадена вредност.

Целосната активност е дел од проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“ подржан од We Effect.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.082 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.141 seconds, 14.09 MB

Искористеност на меморија

14820456

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1ec34l5t9lvulr49sh27ad0oi4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106526' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1ec34l5t9lvulr49sh27ad0oi4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1ec34l5t9lvulr49sh27ad0oi4','1513107426','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:37:06'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:37:06'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','1ec34l5t9lvulr49sh27ad0oi4','/index.php?option=com_content&view=article&id=1508:rabotilnica-so-fokus-grupata-vo-resen-ekonomski-alternativi-na-zemjodelcite-vo-prespanskiot-region&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1508
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:37:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:37:06' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1508'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:37:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:37:06' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1508
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо