Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

fevruariФедерацијата на фармерите на РМ сега ребрендирана во Национална федерација на фармерите по добивањето на информацијата од медиумите за измените на Законот за персонален данок на доход ја анализираше оваа промена и го има следното мислење:

1.         Федерацијата смета дека предлог измената на Законот е направена во многу брз рок без да се информираат сите засегнати страни вклучително и земјоделските здруженија, каде што заeднички можеше да се направат измени кои ќе се во интерес на сите. Во законските измени многу е важна соработката и  постоењето на дијалог, како и јавна, транспарентна расправа која за оваа измена отсуствуваше.

2.         Плаќањето на данок од страна на откупувачите, а во име на земјоделците отвора простор за манипулации при пресметка на откупна цена на земјоделските производи, која и сега во моментот е помала од производната цена и отвара простор за развој на сивата економија. Имено уште во 2009 година Федерација на фармерите по интензивни преговори со Министерството за финансии успеа да го реши проблемот со одбивање на персоналниот данок од страна на откупувачите преку откупната цена и на тој начин обезбеди укинување на манипулациите на откупувачите при пресметка на откупните цени. 

3.         Федерацијата смета дека со укинувањето на ослободувањето од оданочување за категоријата земјоделци чија продажба не надминува 300. 000 денари (всушност овие приходи кои изнесуваат 300.000 денари,  не се целосен приход, бидејќи тука влегуваат и трошоците за произвдоство) најголем негативен ефект ќе се почуствува кај најмалите и најсиромашни земјоделци. Федерацијата во изминатите две години активно работи на поддршка на најранливите категории земјоделци преку моделот фокус групи и истовремено во текот на 2017 заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна изработи Мултидимензионална анализа за сиромаштија во РМ каде што токму оваа  категорија влегува во хронично сиромашни земјоделски стопанства кои имаат семеен месечн приход помал од 9.000 денари. Според статистичките показатели на изворот на семејниот приход, земјоделските стопанства  се втори по нивото на сиромаштија и севкупно 77% од вработените во македонското земјоделство имат статус на неплатени семејни работници.

4.         Во однос на досегашниот начин на одоначувањето на земјоделските производителите чиј приход е од милион и триста илјади денари за Федерацијата е нeприфатлив. Предложените измени исто така се непрфатливи од истата причина бидејќи создаваат нејаснотија,  што ќе се случува со оние земјоделци на кои што во тековната година им се исплаќаат средства за две или три заостанати реколти од претходните години и кога има намалување на родот, како што беше драстично изразено оваа година со влијанието на сушата и мразот во македонското земјоделство. Затоа сметаме дека ова прашање бара посериозен пристап и отворена дискусија и дебата каде што ќе се слушне гласот на земјоделецот.

ФФРМ ваквите ставови ќе ги достави до Министерството за финансии, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Влада на РМ и Собрание на РМ каде што треба да се изгласаат овие промени.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.073 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.134 seconds, 14.25 MB

Искористеност на меморија

14988184

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'll0tq2dchgids5o1luvvk7kub6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106569' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'll0tq2dchgids5o1luvvk7kub6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'll0tq2dchgids5o1luvvk7kub6','1513107469','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:37:49'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:37:49'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','ll0tq2dchgids5o1luvvk7kub6','/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:stavovi-na-federacijata-na-farmerite-za-izmenite-na-zakonot-za-personalen-danok-na-dohod&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1502
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:37:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:37:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1502'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:37:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:37:49' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1502
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо