Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

logo ffrmФедерацијата на фармерите на Република Македонија преку својот секторски систем за лобирање и координативното тело во изминатиот период ги разгледува финансиските подршки на Владата со тоа што ги достави предлози наменети за новата Програма за финансиска поддршка за рурален развој за 2018 до МЗШВ. Барањата ФФРМ ги презентира на состанокот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одржан на 28.09.2017 .

Според направените анализи зголеменото негативно влијание на климатските промени во земјоделството доведува до намалување на производството и квалитетот на земјоделските производи. Тоа најмногу оваа година се забележа и во овоштарството, лозрството, поледелството и градинарството. Од друга страна во делот на сточарството  климатските промени се едни од причините на појава на нови болести како што е јазлестата кожа, која напарви големи проблеми во сточарството во југо-источниот регион на државата.

Врз основа на горенаведеното ФФРМ го предлагаследното:

Да се издвојат средства за обуки и едукација на земјоделците,со посебна насока на практична обука и едукација за пролагодување на земјоделството на  климатски промени

Покрај системите за наводнување капка по капка во рамките на истоимената Програма да влезат и нови технологии со кои ќе се ублажат негативните ефекти од климатските промени, како што се оросувачите кај  овоштарството и лозарството и спринклерите во градинарството и поледелството.

Во делот на овчарството да се направи сразмерно финансирање на подршката за овчарите и на високите и низинските предели, со оглед на фактот што оваа година големи штети претрпеа одгледувачите на овци во низинските предели од страна на сушата..

Иселувањето на младите од руралните средини е тренд кој што од година во година расте. Токму за да се намали овој тренд и доколку исто така се земе фактот дека оваа година околу 3000 апликации беа поднесени за млад земјоделец, а одобрени се 120 согласно буџетските финансии ФФРМ предлага:

Мерката за подршка на млади земјоделци да остане и да се зголемат финансиите за оваа подршка за да можат поголем број на млади земјоделции кои аплицирале да се подржат.

Според аnлизите на ФФРМ добиени преку информации на своето членство ФФРМ бара да се зголеми поддршаката за подигнување на нови лозови и овошни насади и да се направата измени во критериумите за подигнување на нови насади, кои токму спречуваат фармерите да аплицираат. ФФРМ ги дава следните предлози:

Промена да се направи во делот на времето на поднесување на апликацијата и тоа да биде од 01.10.2018-01.10.2019

Исто тка во текстот за критериуми да се направи измени каде што ќе пишува „подигнување на нови овошни и лозови насади на површини“, а не подигнување на нови овошни и лозови насади на нови површини.

ФФРМ предлага Мерката за консолидација на земјоделското земјиште да остане

Токму за развојот на земјоделството, посебно во делот на градење на конкурентен производ и развој на руралните средини важа е продажбата и добрата цена, така што ФФРМ смета дека со инвестиции во маркетинг и преработка може да се поттикне решавањето на овај долгогодишен проблем. За таа цел ФФРМ предлага:

Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи да се зголеми.

Решението на проблемот со откупот и ниските цени каде што земјоделците се манипулирани најмногу од откупувачите и земјоделските компании кои вршат откуп е развојот на земјоделското задругарство. За да може кооперативното здружување да се развива ФФРМ предлага:

Зголемување на поддршката за земјоделски задруги ( опрема за обработка и преработка, механизација и едукација).

Подршка преку саемски манифестации за промоција на земјоделските задруги

Органското производство кое е тренд во развој кај нас најмногу се соочува со проблемот на количини кои се потребни да се обезбедат. За таа целФФРМ предлага:

Зголемување на поддршката за органското производство во насока преработка и доработка

Потребно е поголемо инволвирање на НВО во делот едукација и промоција за руралниот развој, како и подготовка на теренски анализи, така што ФФРМ предлага:

Имплементација на мерката 1.5. (Спроведување на истражувања, изработка наанализи, предлог-проекти, студии од областа на земјоделство и руралниот развој).

ФФРМ предлага да се направи  промена на критериумите во Mерката  322 (обнова и развој на селата) односно во Програмата да стои дека ќе се финасираат проекти на општините за изградба на патишта , водоводни и канализациони мрежи во должина од 1 км па натаму. Или ако тоа одзема многу финансии да се промени бидејќи во државата постојат голем број на села со полуизградени патишта, канализации и водоводни мрежи кои правата проблеми на руралното наслени. Како примери на самиот состанок ги посочивме патот кај  Дојран и канализационата мрежа во  неготинското село Тремник.

ФФРМ во делот на родовата застапеност и поголемо мотивирање на жените од руралните средини да учествуваат во аплицирање на истоимената Програма, кое ќе доведе и до поголемо економско јакнење на руралната жена, ФФРМ го дава следниот предлог:

Жените да имаат исто како и младите без разлика на возраста 55% покриеност на инвестицијата.

Во делот на административните процедури на имплеменатцијата на Програмата, ФФРМ предлага:

-           Продолжување на рокот за аплицирање на 45 дена за оние мерки кои траат 30 дена

-           Подготовка на календар за објава на огласи за мерките за апликации, за да можат навремено земјоделците да ја набават потребната документација

-           Контролата на терен да биде за време на вегетација, а не послем бербите

-           По одобрениот проект, финансиските средства да се префрлаат што е можно побрзо и тоа посебно за младите.

ФФРМ предлага во рамките на Програмата за финасиска подршка за руралниот развој 2018 да влезат иследните мерки:

Гарантниот фонд за ИПАРД апликациите што ќе обезбедува до 50 % од потребните банкарски гаранции и ќе помогне на земјоделците полесен пристап до кредитите од комерцијалните банки.

Интервентион фонд за штети од климатски промени 

Финансирањето на каматната стапка да продолжи да постои

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.071 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.125 seconds, 12.99 MB
Application afterRender: 0.196 seconds, 14.31 MB

Искористеност на меморија

15045136

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'r2kcqi66ge65opnlo9il1bd6p2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297148' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'r2kcqi66ge65opnlo9il1bd6p2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'r2kcqi66ge65opnlo9il1bd6p2','1511298048','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:00:49'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:00:49'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','r2kcqi66ge65opnlo9il1bd6p2','/index.php?option=com_content&view=article&id=1495:predlozi-na-ffrm-za-programata-za-finansiska-poddrshka-za-ruralen-razvoj-2018&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1495
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 21:00:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 21:00:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1495'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 22:00:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 22:00:49' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1495
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо